Hoppa till innehåll

Redovisning

upplägg redovisning

Den årliga redovisningen mot myndigheter, kunder och leverantörer

Bokslut

Vi levererar kompletta bokslut, årsbokslut och årsredovisningar med full dokumentation för både enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Vi säkerställer kvalitén och uppgifterna i er bokföring och levererar alltid årsbokslut och årsredovisningar av högsta kvalitet.

Vi ansvarar också för framtagning av bokslutsmaterial till revisor samt de kontakter som behöver för genomförande av revision.

Vad är ett bokslut?

Ett räkenskapsår ska avslutas med ett bokslut.
Alla företag är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling. Det som avgör hur ett företag ska avsluta den löpande bokföringen är den företagsform som verksamheten bedrivs i, men även företagets storlek spelar in. Ett årsbokslut ska visa hur det gått för företaget under året och hur situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång. I årsredovisningslagen (1995:1554) är det noga reglerat hur ett årsbokslut och en årsredovisning ska upprättas.

Årsredovisning

Vi levererar och upprättar årsredovisning för ditt företag enligt dina önskemål.

En årsredovisning är en offentlig handling som visar hur bolaget har gått och utvecklats under åren och är ofta något som såväl kunder som leverantörer granskar. Årsredovisningen ska vara Bolagsverket tillhanda senast 7 månader efter räkenskapsårets utgång.

Vad är en årsredovisning?

Årsredovisningen redogör för ett räkenskapsår.
Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Årsredovisningens innehåll är bestämt i årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554) och ska vara offentlig.

En årsredovisning ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat, samt följa god redovisningssed. Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, lättillgängligt och med stora möjligheter till överblick. Den rättvisande bilden av en verksamhets resultat och ställning ska tillsammans utgöras av verksamhetens balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Det sista direktivet, god redovisningssed, innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa.